ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting BRAM bestaat sinds februari 2012 en beheer inmiddels een collectie van vijftien historische museumbussen. Op dit moment is de status van ANBI-stelling in behandeling bij de Belastingdienst. Zodra er een positieve beslissing is genomen zal dat op deze pagina kenbaar worden gemaakt.

Naam
Stichting Beheer en Restauratie van Amsterdamse Museumbussen - BRAM - het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/Fiscaal nummer is 8014.00.127. BRAM staat bij de Kamer van Koophandel Amsterdam/Haarlem ingeschreven onder het nummer 54681030.

Vervolg van pagina 1

Financiële middelen
Behalve actieve medewerkers heeft BRAM ook donateurs; particulieren en bedrijven, die met een jaarlijkse bijdrage het werk van de stichting ondersteunen. Deze donaties vormen een belangrijke bron van inkomsten, aangezien BRAM op geen enkele wijze structureel wordt gesubsidieerd. De opbrengsten van bijvoorbeeld de al eerder genoemde trouw- en bedrijfsritten vormen daarnaast een welkome aanvulling op de middelen voor restauratie en onderhoud. De ontvangen gelden zullen uitsluitend worden besteedt conform de doelstelling van BRAM, dit zijn de restauratieprojecten van de verworven bussen. De administratie wordt gevoerd door de penningmeester, en de jaarrekening wordt opgemaakt door de accountant.

Samenstelling bestuur
R. den Hartog (voorzitter)
M.R.E. den Hollander (penningmeester)
T. Monsma (secretaris)
W.R. van Beek
P.F. van Britsom

De bestuursleden van BRAM krijgen , conform artikel 4,lid 5a en 5b, van de oprichtingsakte voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden géén vergoeding anders dan een eventuele onkostenvergoeding.